Via Integra

Fr Mark's progressive Anglo-Catholic take on European Christianity

  • This is my collection of material about the current state of the churches in Europe. I am interested in looking at how they are dealing with the pressing issues of our time: the issues of gay people and women in ministry/ leadership are particularly pressing at the moment, as is the area of declining church attendance.

    I would like to see how Europe's traditional religious institutions are coping with the new Europe currently being forged, in which public opinion and ethical attitudes are becoming inceasingly pan-European, and are evidently presenting a series of strong challenges for the churches.

Archive for the ‘Poland’ Category

Poland – church and state

Posted by Fr Mark on December 15, 2010

A well-known Polish Roman Catholic priest, Ludwik Wisniewski, a leading former dissident and human rights campaigner in the communist period, has written a letter of searing criticism of the current state of the Church in Poland. In the letter, he accuses large numbers of the clergy of preaching xenophobia, nationalism and thinly-veiled anti-Semitism, and he says that the Church is increasingly out of touch with the wider society in Poland. (Google English translation follows the Polish original below)

From Gazeta Wyborcza, 14.12.10:

http://wyborcza.pl/1,75248,8813410,Dramatyczny_list_dominikanina__Winy_mojego_Kosciola.html

Dramatyczny list dominikanina: Winy mojego Kościoła

Episkopat rozbity, nie potrafi rozwiązać problemu Radia Maryja, a połowa duchowieństwa jest zarażona ksenofobią – napisał do abp. Celestina Migliore legendarny duszpasterz i opozycjonista

List, który właśnie poznała “Gazeta”, dominikanin o. Ludwik Wiśniewski wysłał we wrześniu do przedstawiciela Watykanu w Polsce. Na ośmiu stronach przedstawił niezwykle surową diagnozę stanu polskiego Kościoła. “Pięć lat temu zabrakło Jana Pawła II. Jeszcze za Jego życia, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zaczęło się w naszym Kościele dziać coś niepokojącego” – czytamy. Oto największe problemy, które opisuje o. Wiśniewski:

* “Gorszący podział w polskim Episkopacie”. Objawia się on przez popieranie “inicjatyw i dzieł formalnie katolickich, a w rzeczywistości pogańskich, bo jątrzących i dzielących społeczeństwo i Kościół”. Przykład: część biskupów publikuje w “Naszym Dzienniku”, w którym “roi się od oszczerstw”. O. Ludwik wypomina niektórym biskupom, że poparli “nieracjonalny protest” tzw. obrońców krzyża przed Pałacem Prezydenckim. “Czyżby nie wiedzieli, co czynią i jak bardzo przyczyniają się do rozbijania Kościoła?”.

* Połowa księży jest “zarażona ksenofobią, nacjonalizmem i wstydliwie skrywanym antysemityzmem”, a bardzo wielu kapłanów “zatraciło granice między ewangelią a polityką”. “Źle jest, kiedy podczas liturgii potrafią w niewybrednych słowach potępiać albo popierać partie polityczne i konkretnych polityków”.

* Nierozwiązany problem Radia Maryja, gdzie oprócz modlitwy ludzie “uczą się fanatyzmu i niechęci, a nawet nienawiści do inaczej myślących”. Zdaniem o. Ludwika biskupi nie umieli się z tym uporać. Podobnie jak ze sprawą abp. Juliusza Paetza, a także z lustracją, w tym awanturą wokół abp. Stanisława Wielgusa.

* Zakonnik zarzuca też hierarchom “nieumiejętność komunikowania się ze zmieniającym się światem”. Podkreśla, że ich przekonania wypowiadane “najczęściej ze swadą i wielką pewnością w opinii profesjonalistów bywają często niekompetentne”.

Proponuje więc „wielkie debaty”. Ma nadzieję, że zaczną „przywracać prawdziwą » twarz «Kościołowi”. Miałyby się tym zająć specjalne zespoły pod patronatem któregoś z liczących się biskupów. Chodzi m.in. o zespół „do sprawy wychowania i wykształcenia religijnego dzieci i młodzieży” czy oceniający działalność mediów o. Rydzyka.

74-letni o. Wiśniewski to słynny duszpasterz akademicki w czasach PRL. Był sygnatariuszem pierwszej deklaracji Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. NRD-owska Stasi uznawała go za jednego z 60 najgroźniejszych polskich opozycjonistów.

O. Ludwik nie chciał rozmawiać z “Gazetą” o swoim liście. Nuncjuszowi napisał, że powstał on z niepokoju o losy Kościoła w Polsce, bo tak mu nakazuje sumienie.

List jest również poruszającym wezwaniem do naprawy Kościoła. Bp Tadeusz Pieronek tak komentuje dla “Gazety”: – Od dawna wiem, że takie mamy duchowieństwo, jakie społeczeństwo. Powinno być inaczej, ale jest, jak jest. Jednak trzeba nad sobą pracować, także w Kościele.

Bp Pieronek zgadza się z treścią listu. – W Kościele dzieje się coś niepokojącego. Dobrze, że taki list powstał, że ktoś miał odwagę go napisać. I nie można tego traktować w kategorii donosu, tylko troski o Kościół – mówi bp Pieronek. – Sprawy trudne najlepiej omawiać w gronie, którego one dotyczą. Ale zdarza się, że to niemożliwe, bo człowieka zakrzyczą i nie pozwolą mu nic powiedzieć. A nuncjusz jest łącznikiem między Watykanem a Kościołem miejscowym. Powinien znać sytuację polską, i to z różnych stron.

Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny katolickiego miesięcznika “Więź”: – O. Ludwik pisze o realnych problemach Kościoła. Dobrze, że nuncjusz dostaje takie listy. Sądzę, że jest człowiekiem, który ceni u rozmówców szczerość, pyta o trudności i chce poznać polski Kościół i z tych dobrych, i złych stron.

Co o liście sądzi kard. Stanisław Dziwisz znany z krytycznego stosunku do Radia Maryja? – Brak komentarza jest komentarzem – odpowiada nam rzecznik archidiecezji krakowskiej ks. Robert Nęcek.

Ustaliliśmy w kręgach zbliżonych do Episkopatu, że nuncjusz na list odpowiedział i uważa analizę dominikanina za bardzo cenną. Oficjalnie jednak nuncjatura wypowiadać się nie chce.

Oprócz kard. Dziwisza list otrzymali do wiadomości prymas Polski abp Józef Kowalczyk, przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik, a także abp Józef Życiński i kard. Kazimierz Nycz.

Dominican dramatic letter: Sins of My Church

Episcopate broken, unable to solve the problem of Radio Maryja, and half the clergy is infected with xenophobia – wrote to the Archbishop. Celestina Migliore legendarny priest and dissident

List, who had just met, “Gazeta”, the Dominican Father Louis Wisniewski sent in September to the Vatican representative in Poland.  The eight sides presented very severe diagnosis of the Polish Church. . “Five years ago, ran out of John Paul II. Yet for his life, after Poland regained independence, it started happening in our Church something disturbing . Here are the biggest problems, which describes Father Wisniewski:

* “Scandalous division in the Polish episcopate. It manifests itself by promoting “initiatives and works formally Catholic, in fact, pagan, because festering and dividing society and the Church.”  Example: some bishops published in Nasz Dziennik, which “is full of slander.” Louis O. reproaches some bishops that supported the “irrational protest” the so-called Defenders of the cross before the Presidential Palace. “Did not know what to do and how much help to break up the Church?”.

* Half of the priests are “infected with xenophobia, nationalism and shamefully concealed anti-Semitism,” and very many priests “has lost the boundaries between gospel and politics.” “It is bad when in the liturgy in the vulgar words can condemn or to support specific political parties and politicians.”

* The unresolved issue of Radio Maryja, where in addition to prayer, people “learn to fanaticism, resentment and even hatred for those who think differently.”  According to Fr Louis bishops did not know how to deal with this. Just as with the case of Archbishop. Juliusza Paetza,  as well as vetting, including a scene around the Archbishop Stanislaw Wielgus.

* The monk criticizes the hierarchy ‘inability to communicate with the changing world.  Stresses that their beliefs spoken “most often with zest and great confidence in the opinion of professionals are often incompetent.”

Therefore proposes that the “great debate”. He hopes that will “restore the true” face “church.” Would take care of this special teams under the auspices of one of the major bishops.  This should include  a team “to the issue of education and religious education of children and adolescents” and evaluating the activities of Father Rydzyk media.

O. 74-year-old Wisniewski is a famous university chaplain in the Communist times. He was the first signatory to the declaration of the Civil Rights Movement and Civil Rights. GDR Stasi owska considered him one of the 60 most dangerous Polish opposition.

O. Louis did not want to talk to “Gazeta.”  Nuncio, wrote that he was anxious about the fate of the Church in Poland, because it requires him to his conscience.

The letter is also a moving call to repair the church.  Bishop Tadeusz Pieronek comments to the “Gazeta”: – It has long been know that these clergy have to society. It should be different, but it is what it is.  However, you need to work on themselves, even in the Church. 

Bishop Pieronek agreement with the contents of the letter. – In the Church there is something disturbing. Well, that such letter was that someone had the courage to write it. I can not be considered in the category of informants, only a concern for the Church – Bishop Pieronek said. – Discuss the most difficult cases in a cluster, to which they relate.  But it happens that this is impossible, because the man shouted down and not allow him to say anything. A nuncio is the link between the Vatican and local church. . Should be familiar with the situation of Polish, and with the various parties.

Zbigniew Nosowski, editor of the Catholic monthly “bond” – O. Louis writes about the real problems of the Church.  I think that is a man who appreciates the sincerity of interviewees, asking for trouble and wants to know the Polish Church and for the good and bad sides. 

What’s on this list think Cardinal. Stanisław Dziwisz, known for its critical attitude to Radio Maryja? .- No comment is a comment – corresponds to a spokesman for the Archdiocese of Krakow, Fr. Robert Nęcek.

We have established in the circles close to the episcopate, that the nuncio replied to the letter and considers the assessment of the Dominican for very valuable.Officially, however, nunciature not want to speak. 

In addition to the Cardinal.  Kazimierz Nycz . Dziwisz received a letter to the Polish Primate Archbishop Jozef Kowalczyk, the chairman of bishops, Archbishop Jozef Michalik, as well as Archbishop and Cardinal Jozef Zycinski. Kazimierz Nycz .

Posted in Church & State, Poland, Roman Catholic Church | Tagged: , , | Leave a Comment »