Via Integra

Fr Mark's progressive Anglo-Catholic take on European Christianity

  • This is my collection of material about the current state of the churches in Europe. I am interested in looking at how they are dealing with the pressing issues of our time: the issues of gay people and women in ministry/ leadership are particularly pressing at the moment, as is the area of declining church attendance.

    I would like to see how Europe's traditional religious institutions are coping with the new Europe currently being forged, in which public opinion and ethical attitudes are becoming inceasingly pan-European, and are evidently presenting a series of strong challenges for the churches.

The Netherlands – the gay issue

Posted by Fr Mark on August 17, 2009

20090101053547!Coat_of_Arms_of_the_NetherlandsThis report details the approval of the Old Catholic Church in the Netherlands for the blessing of same-sex couples in church.

 

 

 

 

The Dutch text is followed sentence by sentence by the Google ( = mostly gobbledegook) translation.

From: http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=1243

Catholics to recognize gay relationships

21-10-2006 De synode van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland (OKKN) zal op 21 november as waarschijnlijk beslissen een liturgie voor het inzegenen van homorelaties te gaan invoeren. 21-10-2006

The Synod of Old Catholic Church in the Netherlands (OKKN) will on November 21 to decide as a liturgy to bless gay relationships are of import.

Dit standpunt is als een voorstel van het collegiaal bestuur aan de synode geformuleerd, maar dit orgaan kan volgens het statuut van de Oud-Katholieke Kerk slechts raad en advies uitbrengen.

This position is as a proposal of the collegial governance to the Synod of intent, but it may be the status of the Old Catholic Church only advice and opinion.

  Het nu uitgebrachte standpunt is het resultaat van jarenlang overleg, onderzoek en reflectie.

The position has now released the result of years of consultation, research and reflection.

Tot het collegiaal bestuur van de Oud-Katholieke Kerk behoren onder meer aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen , en de bisschop van Haarlem, Jan Lambert Wirix-Speetjens .

To the collegiate governance of the Old Catholic Church include Archbishop of Utrecht, Joris Vercammen, and the Bishop of Haarlem, Jan Lambert Wirix-Speet Jens.

Inzegening Blessing

Het bestuur erkent ‘de exclusieve en op levenslange trouw aangelegde levensverbintenis van homoseksuele gedoopten als bouwstenen van Gods Huis in deze wereld’ en als ‘bijdrage aan de zending van de kerk’.

  The Board recognizes “the exclusive and lifelong faith commitment engineered life of homosexual baptized as the building blocks of God’s House in this world ‘and’ contribution to the mission of the church.”

  Het bestuur verzoekt de liturgiecommissie een formulier voor de inzegening van homohuwelijken te ontwerpen ‘dat recht doet aan het sacramentele karakter dat deze verbintenis krachtens de doop heeft’.

The Board calls on the liturgy committee a form for the consecration of gay marriage design “that does justice to the sacramental nature of that commitment under the baptism has.

Huwelijk Marriage

Het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk zegt in het voorstel niet of ze ingezegende homorelaties als ‘huwelijk’ zal erkennen.

 The board of the Old Catholic Church says in the proposal or not they been blessed gay relationships as’ marriage ‘will recognize.

Wel staat in het voorstel dat het voor de hand ligt ‘om verschillende levensverbintenissen ook verschillend te verwoorden en te benoemen’.

However, the proposal that the hand “to various life commitments differently express and appoint.”

Het voornaamste onderscheid tussen een homorelatie en een man-vrouw-relatie, de mogelijkheid om nieuw leven voort te brengen, noemt het bestuur ‘een relatief verschil’.

The main distinction between a gay relationship and a husband-wife relationship, the opportunity to bring new life to, called the administration “a relative difference.

Sacramentele realiteit Sacramental reality

De Oud-Katholieke Kerk stelt geen bijzondere voorwaarden aan de seksuele leefwijze van gelovigen voor deelname aan de sacramenten van doop en eucharistie.

The Old Catholic Church does not impose any specific conditions on the sexual lifestyles of believers to participate in the sacraments of baptism and Eucharist.

Daaruit vloeit volgens het bestuur voort dat ‘de deelname aan alle andere sacramenten ook voor homoseksuelen open is’. Consequently, the administration that “participation in all other sacraments also open homosexuals.

Het voorstel noemt een levensverbintenis tussen gedoopten ‘onafhankelijk van enige kerkelijke regel of bemoeienis’ altijd ‘een sacramentele realiteit, want waar twee of drie in mijn naam samen zijn ben ik in hun midden (Mt. 18,20)’.

The proposal cites a life commitment between baptized ‘independent of any religious rule or interference’ always’ a sacramental reality, because where two or three in my name together, I am in their midst (Mt. 18.20).

Onbespreekbaar Taboo

Voor de Rooms-Katholieke Kerk, waarmee de oud-katholieken een oecumenische dialoog voeren, zijn homorelaties onbespreekbaar.

For the Roman Catholic Church, which the former Catholics an ecumenical dialogue, gay relationships are taboo. De Oud-Katholieke Kerk heeft een zusterkerkrelatie met de Anglicaanse Kerk.

The Old Catholic Church has a zusterkerk relationship with the Anglican Church.

Daar dreigt internationaal een breuk rondom de ‘homokwestie’.

It threatens international break around the gay issue. “

In het voorstel erkent de Oud-Katholieke Kerk dat haar standpunt ten aanzien van de inzegening van levensverbintenissen ‘belangrijke consequenties’ kan hebben voor de oecumene.

The proposal recognizes the Old Catholic Church that its position on the blessing of life commitments “significant consequences” may have on ecumenism.

[Bron: Katholiek Nederland] [Source: Catholic Netherlands]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: